Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Egzamin Ósmoklasisty

 

Egzamin Ósmoklasisty – terminy

 

Język polski

24 maja 2022 r. – wtorek

godzina 9:00 – 11:00 (120 minut)

Matematyka

25 maja 2022 r. – środa

godzina 9:00 – 10:40 (100 minut)

Język obcy nowożytny nauczany             w szkole jako obowiązkowy

26 maja 2022 r. – czwartek

godzina 9:00 – 10:30 (90 minut)

Dodatkowe terminy egzaminu

13, 14, 15 czerwca 2022 r.

udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty

1 lipca 2022 r.

Przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu do szkół

7 lipca 2022 r.

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu

8 lipca 2022 r.

 

TERMIN

ZADANIE/DZIAŁANIE 

do 28 września 2021 r.

zapoznanie uczniów i ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

do 30 września 2021 r.

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji

do 15 października 2021 r.

przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznych

do 22 listopada 2021 r.

poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez
radę pedagogiczną dostosowaniach

do 26 listopada 2021 r.

przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo
niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

do 30 listopada 2021 r.

przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu
ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu
dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia

do 30 listopada 2021 r.

Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty

do 24 lutego 2022 r.

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego
lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości
narodowej/etnicznej lub języku regionalnym

do 24 lutego 2022 r

poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach
przebiegu egzaminu ósmoklasisty

do 10 maja 2022 r.

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów
konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego

do 23 maja 2022 r.

przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub
finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie – nie później niż w dniu egzaminu –informacji do OKE

24-26 maja 2022 r.

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

13-15 czerwca 2022 r.

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym
– dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

1 lipca 2022 r.

udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty

do 7 lipca 2022 r.

przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty

8 lipca 2022 r.

wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty

 

Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

·        o egzaminie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

·        komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty:

 https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

·        komunikat o materiałach i przyborach:

 https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

·        informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/691/informacja_egzamin_osmoklasisty_2022.pdf

 

Procedury przeprowadzania egzaminu w Szkole Podstawowej nr1 im. J. Korczaka

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy