Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Zarządzenie

 Zarządzenie 3/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  im. Janusza Korczaka 
we Wronkach z dnia 9.03. 2016r.
 
W sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej  bezpieczeństwa i higieny w Szkole  Podstawowej Nr 1 : „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole”.
Na podstawie :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.  zm.)ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.39 ust.1pkt.3.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 
zarządzam, co następuje
 
§1
Wprowadza się procedurę „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole” w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
 
§2
1.Zobowiązuje się wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wronkach do zapoznania się z treścią procedury.
2.Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do szkoły  z treścią procedury.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik 1
 
do Zarządzenia  3/2016
z dnia  9.03.2016 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
 
Procedura 
Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.
 
Cel procedury
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce. 
 
Zakres procedury
Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.
 
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie, klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 
 
Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.
 
Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 09.03.2016 r.
 
 
 
Opis procedury
 
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. 
 
 
1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie, klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu). 
2. Pielęgniarka  zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.
3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie, klasie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
5. Pielęgniarka  po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
RODO
e-Dziennik

Projekty i programy