Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Deklaracja dostępności

                Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Bielak.
 • E-mail: anna.olejniczak@sp1wronki.onmicrosoft.com

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do głównego budynku szkoły prowadzą 2 wejścia od ul. Mickiewicza - wejście główne i od strony boiska. Do obu wejść prowadzą schody- brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Biurko osób dyżurujących znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym.
Drugi budynek posiada wejście z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek główny jest wielokondygnacyjny, a schody uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. W drugim budynku dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Szkoła umożliwia wstęp z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy