Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Dokumenty

STATUT I Warrunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Procedury - zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas I - III

Procedury dotyczące konsultacji

Procedury dotyczące zajęć rewalidacyjnych 

Warunki organizacyjno – sanitarne korzystania z biblioteki szkolnej

Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

Procedery reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń fizycznych 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS OD 1 WRZEŚNIA 2020

REGULAMIN DYŻURÓW PEŁNIONYCH PODCZAS PRZERW 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

Regulamin Organizacji Pracy Szkoły na czas kształcenia zdalnego w klasach IV- VIII

Regulamin Organizacji Pracy Szkoły na czas kształcenia zdalnego  w klasach I-III

Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2027

Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej 2022/2023

Regulamin wycieczek szkolnych

 

Systemy oceniania i wymagania edukacyjne:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

Klasy 4 - 8

Druki do pobrania

Karta obiegowa  

Karta zgłoszenia dziecka na obiady

Deklaracja zwolnienia dziecka z zajęć religii

Oświadczenie o nieobecności stałej na zajęciach

Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka nowożytnego

Wniosek o zwolnienie z nauki informatyki/edukacji informatycznej

Wniosek o zwolnienie z nauki wychowania fizycznego

Jednorazowe zwolnienie dziecka z zajęć

Wniosek na świetlicę

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 Wniosek o przygotowanie informacji o dziecku

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy