Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Egzamin Ósmoklasisty

 

 Egzamin Ósmoklasisty – terminy

 

Język polski
14 maja 2024 (wtorek)
godzina 9:00 – 11:00 (120 minut)
Matematyka
15 maja 2024  (środa)
godzina 9:00 – 10:40 (100 minut)
Język obcy nowożytny nauczany             w szkole jako obowiązkowy
16 maja 2024 (czwartek) 
godzina 9:00 – 10:30 (90 minut)
Dodatkowe terminy egzaminu
10, 11,12 czerwca 2024
udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty
3 lipca 2024 r.
Przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu do szkół
do 3 lipca 2024 r.
Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu
3 lipca 2024 r.

 

TERMIN

ZADANIE/DZIAŁANIE 

do 28 września 2023 r.

zapoznanie uczniów i ich rodziców lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

do 2 października 2023 r.

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji

do 16 października 2023 r.

przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznych

do 21 listopada 2023 r.

poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez
radę pedagogiczną dostosowaniach

do 24 listopada 2023 r.

przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo
niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

do 30 listopada 2023 r.

przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu
ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu
dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia

do 30 listopada 2023 r.

Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty

do 14 lutego 2024r.

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego
lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości
narodowej/etnicznej lub języku regionalnym

do 14 lutego 2023r.

poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach
przebiegu egzaminu ósmoklasisty


do 6 maja 2024r.

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów
konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego

 nie później niż w dniu egzaminu, tj. odpowiednio do 10, 11, 12 maja 2024r

przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub
finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie – nie później niż w dniu egzaminu –informacji do OKE

14-16 maja 2024 r.

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

10-12 czerwca 2024 r.

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym
– dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

3 lipca 2024 r.

udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty

do 3 lipca 2024 r.

przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2024 r.

wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty

 

Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

20230817 E8_24 Komunikat o dostosowaniach FIN.pdf (cke.gov.pl)

  •  komunikat o materiałach i przyborach:

 20230817 E8_EM_24 Komunikat o przyborach FIN.pdf (cke.gov.pl)

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy