Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach, ul. Mickiewicza 5, 64-510 Wronki. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe IOD (Inspektora Ochrony Danych): Rafał Andrzejewski E-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

a. W celu komunikacji z Panią/Panem, udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość, rozwiązania poruszonej przez Pani/Pana sprawy, co jest również naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit a i f RODO ), a także na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi IT, hostingu danych. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

5. Czy istnieje obowiązek podania danych? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania wiadomości. Niepodanie danych może uniemożliwić wysłanie wiadomości.

6. Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas: niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a później przecz czas przedawnienia roszczeń, lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

8. W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: jedynka.wronki@akcja.pl

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy